Đăng ký tư vấn Gọi ngay
TIẾNG ANH ĐẾN TỪ ANH QUỐC - 
HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC
7
 ưu đãi 2 triệu áp dụng tất cả các khóa học

Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian

PHẦN I: GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN AT

Chúng ta dùng AT khi nói về một thời điểm nhất định, hoặc một khoảng thời gian nhưng chúng ta dùng với ý nghĩa là một thời điểm. Cụ thể:

1

AT dùng với một thời điểm nhất định

2

AT dùng với các kỳ nghỉ ngắn

Các kỳ nghỉ ngắn chẳng hạn như:

Một vài câu ví dụ:

Lưu ý rằng: trong tiếng Anh của người Mỹ và người Úc, đôi khi người ta dùng “on the weekend” và cách dùng này cũng được người Anh dùng một cách không chính thống.

3

AT dùng với các khoảng thời gian ngắn mà chúng ta xem như một thời điểm nhất định

Ví dụ:

Ví dụ sử dụng:

Lưu ý rằng có một ngoại lệ là chúng ta dùng in the middle of  thay vì at.

Ví dụ:

4

AT dùng với các bữa ăn:

Ví dụ:

5

AT dùng kèm với NIGHT khi chúng ta muốn diễn đạt ý “vào ban đêm” hoặc chúng ta muốn nói về một sự việc xảy ra “mỗi đêm”

Lưu ý: đôi khi cũng có cách dùng “in the night”. Với cách dùng này, chúng ta diễn tả một việc xảy ra vào một hoặc một vài đêm cụ thể.

Ví dụ:

6

AT dùng trong cụm từ “AT THE MOMENT” (ngay lúc này)

Ví dụ:

Đôi khi chúng ta dùng “IN THE MOMENT” để diễn tả một khoảng thời gian rất ngắn.

PHẦN II: GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN IN

Chúng ta dùng IN trong các trường hợp sau:

1

Khi chúng ta nói đến một quãng thời gian khá dài

Ví dụ như nói đến mùa (SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER) hoặc tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ, và những khoảng thời gian khác (như là the week before Christmas, the hours before the exam,..)

Ví dụ:

2

Khi chúng ta nói về việc sẽ mất bao lâu trước khi xảy ra sự kiện gì đó

Cách dùng này có thể thay thế bằng WITHIN.

➜ Within a few minutes, we will be arriving at airport.

3

Khi chúng ta nói về một quãng thời gian mà việc gì đó sẽ chiếm

Ví dụ:

4

Khi chúng ta nói về một phần thời gian trong ngày

Ví dụ như:

Temperatures today should reach 25 degrees in the afternoon. (Nhiệt độ hôm nay có thể là 25 độ vào buổi chiều.)

5

Khi chúng ta nói đến một khoảng thời gian nào đó trong tương lai

Ví dụ:

6

Khi chúng ta dùng cụm từ “IN TIME” có nghĩa là “đúng lúc”

Ví dụ:

PHẦN III: GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN ON

Chúng ta dùng ON trong các trường hợp sau:

1

Khi chúng ta nói về một ngày cụ thể trong tuần, hoặc một phần của một ngày cụ thể

Ví dụ:

2

Khi chúng ta đề cập đến một ngày, tháng hoặc ngày lễ cụ thể

Ví dụ:

Lưu ý: cụm giới từ “ON TIME” có nghĩa là đúng giờ

Ví dụ:

PHẦN IV: AFTER/ BEFORE

Dùng BEFORE/ AFTER để diễn tả sự việc xảy ra trước hoặc sau một thời điểm/khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ:

PHẦN V: SINCE/ FOR

Dùng SINCE/FOR để diễn tả một khoảng thời gian. SINCE dùng với ngày giờ cụ thể trong khi FOR dùng cho độ dài thời gian.

Ví dụ:

PHẦN VI: NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT

1

Trong một số trường hợp, chúng ta không dùng giới từ trước các mốc thời gian

Ví dụ như: next, any, each, one, last, every, some, all, this, that… hoặc các từ như: yesterday, tomorrow, the day after tomorrow,

Ví dụ:

2

Chúng ta dùng WHAT TIME chứ không dùng AT WHAT TIME trừ khi trong trường hợp cực kỳ trang trọng

giftmenu